Privacy Statement MW Legal | Advies en Rechtsbijstand

MW Legal hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Statement willen wij u heldere en transparante informatie verstrekken over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Inhoud van deze Privacy Statement
1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
2. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?
3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?
5. Met wie delen wij persoonsgegevens?
6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
7. Hoe zijn uw persoonsgegevens beveiligd?
8. Welke rechten heeft u?
9. Contact met ons opnemen

1. Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken zijn onder meer:

 • basisinformatie (zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, uw werkgever, uw functie);
 • contactgegevens (denk aan uw (post-)adres, telefoonnummers, e-mailadres);
 • aanvullende persoonsgegevens (waaronder uw geboortedatum, nationaliteit, huwelijkse staat);
 • financiële informatie (zoals uw IBAN)
 • technische gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, het device waarmee u onze website bezoekt alsmede de pagina’s die u bekijkt;
 • alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen.

2. Hoe verkrijgen wij persoonsgegevens?
In de meeste gevallen verkrijgen wij uw persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld als u ons een opdracht voor juridische dienstverlening geeft, als u onze website bezoekt, uw visitekaartje aan ons geeft of uit informatie die wij krijgen tijdens (telefoon)gesprekken en e-mailcontact met u.

Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook op andere manieren verkrijgen, bijvoorbeeld van een wederpartij of van derden in het kader van een zaak die wij behandelen, via (openbare) registers (zoals het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) of uit openbare bronnen en websites.

3. Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
In alle relaties die wij aangaan zijn persoonsgegevens nodig om uiteindelijk de best mogelijke dienstverlening en samenwerking te bieden. Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Juridische dienstverlening
Wij verwerken alleen die gegevens die nodig zijn voor de voorbereiding, uitvoering en afronding (inclusief facturatie) van de betreffende opdracht (verlenen van juridisch advies, voeren van een gerechtelijke procedure of verzorgen van juridische kennisoverdracht).

Marketingdoeleinden
Om ons relatiebestand te onderhouden en uit te breiden kunnen wij u benaderen met voor u relevante informatie, publicaties of uitnodigingen.

Gebruik en verbetering van onze website
Om de inhoud en het gebruik van onze website te volgen en te verbeteren, verzamelen en analyseren we het surfgedrag van de bezoekers op onze website.

4. Op welke gronden verwerken wij persoonsgegevens?
Wij mogen uw persoonsgegevens alleen verwerken als daarvoor een rechtsgrond bestaat. De bovenstaande verwerkingen vinden plaats op basis van een van de volgende rechtsgronden uit de AVG:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst;
 • Met uw toestemming;
 • Vanwege een gerechtvaardigd belang.

5. Met wie delen wij persoonsgegevens?
Het kan nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens delen met derden. Dat kan in onder meer de onderstaande gevallen:

 • Om onze juridische diensten te kunnen verlenen, bijvoorbeeld bij het voeren van een gerechtelijke procedure of om een overeenkomst op te kunnen stellen;
 • Externe leveranciers die wij inschakelen voor verwerkingen zoals beschreven in deze privacyverklaring, zoals onze ICT-leveranciers of een vertaalbureau;
 • Derden aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn zelf eveneens verantwoordelijk voor de verwerking van die gegevens en voor de naleving van de AVG. Als een derde uw persoonsgegevens verwerkt als verwerker namens MW Legal, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af die voldoet aan de eisen van de AVG.

6. Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld en vastgelegd.
Als er sprake is van een wettelijke bewaarplicht, dan houden wij die termijnen aan.

7. Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd?
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

Als u vragen heeft over de beveiliging van uw persoonsgegevens of als u misbruik ervan vermoedt, neemt u dan contact met ons op via info@mwlegal.nl.

8. Welke rechten heeft u?
U kunt de persoonsgegevens die wij van u verwerken inzien. U heeft het recht uw persoonsgegevens te laten wijzigen of zelfs verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. Ook kunt u onder bepaalde omstandigheden de verwerking beperken, ons verzoeken uw gegevens over te dragen of bezwaar maken tegen de verwerking. Wij zullen beoordelen of we op grond van de wet aan uw verzoek tegemoet kunnen komen. Ook heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder (de Autoriteit Persoonsgegevens).

Het is mogelijk dat wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen. Bijvoorbeeld omdat de verwerking van bepaalde persoonsgegevens vereist is om aan onze juridische en wettelijke verplichtingen te voldoen of vanwege andere uitzonderingen, zoals de rechten en vrijheden van derden of het belang een juridische procedure te kunnen voeren. Mochten we aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan zullen we dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar maken.

9. Contact met ons opnemen
Heeft u vragen of klachten over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u (schriftelijk) contact met ons opnemen via: info@mwlegal.nl of MW Legal, t.a.v. mw. mr. M.A.M. Wentink, Oliemolenstraat 60, 6416 CB Heerlen.

Omdat wij deze verklaring van tijd tot tijd kunnen aanpassen raden wij u aan om deze pagina regelmatig te bekijken zodat u op de hoogte bent van de wijzigingen. Als we onze privacyverklaring ingrijpend veranderen dan publiceren wij dat ook via een duidelijk bericht op onze website. Ook als wij uw gegevens voor een andere verwerking willen gebruiken, zullen wij u op voorhand hierover informeren.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.