Zoals u ongetwijfeld, weet is de regeling Werktijdverkorting (wtv) stopgezet als ‘corona-maatregel’. In de plaats voor de wtv heeft het kabinet de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) in het leven geroepen. Op dit moment worden de exacte voorwaarden, invulling en uitvoering van deze regeling door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid samen met UWV bepaald en uitgewerkt. Wat weten we tot nu?

De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten van maximaal 90%. Om gebruik te kunnen maken hiervan moet sprake zijn van een (te verwachten) omzetverlies als gevolg van de corona-uitbraak en/of -maatregelen van ten minste 20%. De regeling heeft terugwerkende kracht tot 1 maart 2020 hetgeen wil zeggen dat het omzetverlies vanaf die datum meegenomen wordt bij de berekening van het recht op en de hoogte van de tegemoetkoming. De duur van de tegemoetkoming is maximaal 3 maanden en kan eenmalige verlengd worden met maximaal 3 maanden.

De hoogte van de tegemoetkoming is, zoals gezegd, afhankelijk van de omzetdaling. De volgende staffel wordt gehanteerd:

  • als 100% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 90% van de loonsom;
  • als 50% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 45% van de loonsom;
  • als 25% van de omzet wegvalt, is de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom.

Bij een beroep op de NOW ontvangt men een voorschot van 80%. Achteraf zal verantwoording afgelegd moeten worden over de ontvangen tegemoetkoming. Gezien het vorenstaande is het raadzaam goed te administreren welk omzetverlies toegerekend kan worden aan de corona-uitbraak en/of -maatregelen.

Voor ‘grote aanvragen’ is blijkens de nu bekende informatie overigens een accountantsverklaring vereist. Wat onder het begrip ‘grote aanvragen’ precies verstaan wordt, is nog niet duidelijk.

Wat betekent de NOW voor de werknemers? Anders bij de wtv hebben werknemers recht op volledige doorbetaling van het loon. Ook oproepkrachten hebben recht op doorbetaling van hun loon. Voor de oproepkrachten die nog geen aanbod op grond van de Wet arbeidsmarkt in balans hebben gekregen of die korter van 12 maanden in dienst zijn, is nog niet exact duidelijk waar ze recht op hebben. Het zou voor de hand liggen dat men aansluiting zoekt bij het rechtsvermoeden van artikel 7:610b BW, het gemiddeld aantal uren van de laatste drie maanden bepaalt de hoogte van de loonaanspraak.

Verder is van groot belang dat werkgevers zich bij de aanvraag committeren om gedurende de periode van de tegemoetkoming geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aan te vragen. Dat duidt op een procedure bij UWV, maar kijkend naar de bedoelong van de regeling – het behoud van werkgelegenheid – het ligt voor de hand aan te nemen dat ook een einde met wederzijds goedvinden of een opzegging met instemming om bedrijfseconomische redenen kan leiden tot verval van de tegemoetkoming.

Tenslotte merk ik op dat, anders dan bij de wtv, bij de NOW de tegemoetkoming niet ten koste gaat van de ww-rechten van werknemers.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van het bovenstaande of andere corona-gerelateerde arbeidsrechtelijke vraagstukken, aarzel dan niet en bel of mail me!