Vandaag 31 maart 2020 presenteerde Minister Koolmees de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). De NOW maakt onderdeel uit het noodpakket banen en economie dat het kabinet op 17 maart jl. aankondigde. Via de NOW wordt een periode van substantiële omzetdaling overbrugd met een tegemoetkoming in de loonkosten. UWV streeft ernaar de regeling te kunnen gaan uitvoeren vanaf 6 april. Hierbij de belangrijkste punten van de regeling:

  • De NOW ondersteunt werkgevers die geconfronteerd worden met een omzetdaling van ten minste 20% over een aangesloten periode van 3 maanden. De omzetdaling moet zich voordoen over een driemaandsperiode waarvan de startdatum valt op de eerste dag van de maanden maart, april of mei 2020. De omzet in deze meetperiode wordt vergeleken met de omzet van januari tot en met december 2019, gedeeld door vier;
  • De ondersteuning betreft een subsidie voor de loonkosten van de werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen;
  • De NOW is uitdrukkelijk ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemer met een nulurencontract. Voor payroll- en uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers;
  • De subsidie bedraagt maximaal 90% van de loonsom over de driemaandsperiode maart 2020 tot en met mei 2020. Voor de loonsom wordt van het socialeverzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekkingen uitgegaan. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd;
  • Loon boven € 9.538 per maand komt niet voor subsidie in aanmerking;
  • Voor werkgevers die bestaan uit één rechtspersoon of natuurlijk persoon gaat het om de (verwachte) omzetdaling op het niveau van de natuurlijke persoon of rechtspersoon. Als sprake is van een samenstelling van rechtspersonen geldt de omzetdaling op concernniveau;
  • Een tweetal belangrijke voorwaarden zijn aan gebruikmaking van de NOW verbonden: de inspanningsverplichting om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden (loon door te betalen) en de voorwaarde om gedurende de periode waarvoor subsidie ontvangen wordt geen ontslagaanvraag bij UWV te doen wegens bedrijfseconomische omstandigheden;
  • Nadat positief op de aanvraag is beslist, zal UWV een voorschot verlenen van 80% van de subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling. Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is in beginsel gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020.
  • Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend dient de werkgever vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hierbij een accountantsverklaring vereist.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/31/tijdelijke-noodmaatregel-overbrugging-voor-behoud-van-werkgelegenheid